Счетоводни Услуги

 • Текущо осчетоводявяне на всички счетоводни документи
 • Изготвяне, проверка и подаване на Справка-декларация по ЗДДС
 • Проверка на документите за съответствие с изискванията на действащото законодателство
 • Годишно приключване – изготвяне на годишен финансов отчет, подаване на отчет за нуждите на статистиката, изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация в НАП, публикуване на отчет в Търговски регистър;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
 • Изготвяне и подаване на интрастат декларации.
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента
 • Изготвяне на текущи справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти
 • Фиксирана месечна такса за счетоводни услуги, съобразена с обема на бизнеса и документооборота на дружеството
 • Внимание и адекватно отношение
 • Изготвяне на индивидуална счетоводна политика

ТРЗ и личен състав

 • Сключване и прекратяване на договори по трудови и извънтрудови правоотношения, Договори за управление;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения;
 • Поддържане на трудови досиета на служителите;
 • Изчисляване на възнагражденията и дължимите осигуровки;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими справки и декларации;
 • Обработка на болнични листове;
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения;
 • Комуникация и представителство пред НАП, НОИ и Инспекция по труда;
 • Консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране.

Данъчни Консултации

 • Данъчни консултации, с цел оптимизация на разходите за данъци и намаляване риска от лихви, санкции и др.
 • Изготвяне и подаване на декларация по ЗДДС
 • Възстановяване на данъчен кредит по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на декларации за осигуровки
 • Изготвяне и подаване на декларации за дължими данъци по ЗДДФЛ, ЗКПО
 • Изготвяне и подаване на Декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
 • Изготвяне и подаване на годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
 • Представителство пред НАП, НОИ и ИТ
 • Защита на данъчни проверки и ревизии на НАП

Допълнителни услуги

 • Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчетс всички необходими приложения в Агенция по Вписванията;
 • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения
 • Изготвяне на отчети по проекти свързани с национално и европейско финансиране.
 • Помощ при подготовка и извършване на финансов одит.